Založ si blog

RTVS

 

Základná informácia:

Na slovenskom trhu elektronických médií vládne tzv. duálny systém. Rozoznávame teda vysielateľov na základe zákona a na základe licencie.

Na základe zákona vysielajú verejnoprávne médiá Slovenská Televíziaa a Slovenský rozhlas.

Na základe licencie vysielajú všetky súkromné elektronické médiá, pričom súkromné neznemená hneď komerčné

 

 

 

STV - Slovenská televízia:

Slovenská televízia vysiela na základe zákona o Slovenskej televízií.

Takto ju definuje samotný zákon: “Slovenská televízia je  verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná,  kultúrna  a  vzdelávacia  inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania”.

STV má podľa zákona o STV poskytovať celoplošné, kultúrne a žánrovo rozmanité programy pre všetky skupiny obyvateľov, teda aj pre menšiny a okrajové skupiny.

“Programovú  službu Slovenskej  televízie tvoria

spravodajské,  publicistické, dokumentárne,  dramatické, umelecké,

hudobné,  športové, zábavné  a  vzdelávacie programy,  žánrovo

rôznorodé programy pre deti a mládež a iné programy, ktoré

a) sú založené  na zásadách demokracie a  humanizmu a prispievajú

k právnemu  vedomiu,  etickému  vedomiu  a  k environmentálnej

zodpovednosti obyvateľov Slovenskej republiky,

b) poskytujú  nestranné, overené,  neskreslené, aktuálne,

zrozumiteľné a  vo svojom  celku vyvážené  a  pluralitné

informácie  o dianí  v Slovenskej  republike i  v zahraničí na

slobodné utváranie názorov,

c) rozvíjajú  kultúrnu identitu  obyvateľov Slovenskej  republiky

bez  ohľadu na  ich pohlavie,  rasu, farbu  pleti, jazyk, vek,

vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo

sociálny  pôvod,  príslušnosť k  národnosti  alebo  etnickej

skupine,  majetok, rod  alebo  iné  postavenie tak,  aby tieto

programy  odrážali  rozmanitosť  názorov, politických,

náboženských, filozofických a umeleckých smerov,

d) utvárajú podmienky na spoločenskú  dohodu vo veciach verejných

s cieľom  posilniť  vzájomné  porozumenie,  toleranciu

a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti.

 

STV podľa zákona poskytuje svoju programovú službu na dvoch terestriálnych okruhoch. Povinne musí vysielať regionálne spravodajstvo a zohľadňovať potreby menšín. Teda aj vysielanie v jazykoch menšín, tlmočenie do posunkovej reči pre nepočujúcich, poskytovanie priestoru pre náboženské vysielanie. Najmenej 25 percent vysielania STV musí byť opatrených skrytými, alebo normálnymi titulkami pre nepočujúcich.

Reklamu vysiela STV podľa zákona o vysielaní a retransmisií (rozoberieme neskôr).

 

Orgány Slovenskej televízie sú:

 

c) Rada Slovenskej televízie každoročne predkladá správu o činnosti STV do parlamentu. Rada má 15 členov, ktorých volí parlament na návrh mediálneho výboru NRSR.

b) Dozorná komisia Slovenskej televízie vykonáva dohľad nad hospodárením STV. Má troch členov. Jedného menuje prezident SR, jedného vláda a jedného volí NRSR)

c) generálny riaditeľ

 

Financovanie STV

- Koncesionárske poplatky

- Dotácie zo štátneho rozpočtu

- Prijmy z reklamy a telenákupu

- Sponzorské prijmy

- Prijmy z prenájmu a predaja majetku STV

- Úroky z vkladov

- Dary od fyzických a právnických osôb

- Dedičstvo v prospech STV

- Granty od FO a PO na plnenie úloh vo verejnom záujme

 

Dôležité sú najmä prvé štyri (päť) body.

Kontrolu hospodárenia Slovenskej televízie  vykonáva Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.

 

Reklama v STV: 

Podľa zákona o vysielaní a retransmisií podiel reklamy na vysielaní nesmie presiahnuť 3 percentá denného vysielania. Podiel môže byť navýšený až na 10 percent vysielaním tele nákupu.  Čas vyhradený reklame však nesmie presiahnuť 20 percent z jednej hodiny.

Do reklamného času sa nerátajú : Self promo, upútavky na vlastné programy a bezplatne vysielané oznámenia vo verejnom záujme, alebo charitatívne príspevky.

 

Sponzoring v STV:

Sponzorom relácie nesmie byť výrobca produktov, ktorých propagácia je zakázaná. Sponzorom programu nesmie byť ysielateľ, ani výrobca audiovizuálnych diel.  Sponzoring spravodajstva, športového spravodajstva a politickej publicistiky sa zakazuje.

 

 

 

SRO - Slovenský rozhlas:

Slovenský rozhlas vysiela na základe zákona o Sro. Slovenský  rozhlas  je  verejnoprávna  národná, nezávislá, informačná,  kultúrna  a  vzdelávacia  inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania.

Definícia programovej služby Sro je podobná, ako v prípade STV.

Programovú  službu Slovenského  rozhlasu tvoria

spravodajské,  publicistické, dokumentárne,  dramatické, umelecké,

hudobné,  športové, zábavné  a  vzdelávacie programy,  žánrovo

rôznorodé programy pre deti a mládež a iné programy, ktoré

c) sú založené  na zásadách demokracie a  humanizmu a prispievajú

k právnemu  vedomiu, k etickému vedomiu  a k environmentálnej

zodpovednosti obyvateľov Slovenskej republiky,

b) poskytujú  z diania  v Slovenskej  republike  i  v zahraničí

nestranné, overené,  neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné  a vo

svojom  celku  vyvážené  a  pluralitné  informácie na slobodné

utváranie názorov,

c) rozvíjajú  kultúrnu identitu  obyvateľov Slovenskej  republiky

bez  ohľadu na  ich pohlavie,  rasu, farbu  pleti, jazyk, vek,

vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo

sociálny  pôvod,  príslušnosť  k národnosti  alebo k etnickej

skupine,  majetok, rod  alebo  iné  postavenie tak,  aby tieto

programy  odrážali  rozmanitosť  názorov, politických,

náboženských, filozofických a umeleckých smerov,

d) utvárajú podmienky na spoločenskú  dohodu vo verejných veciach

s cieľom  posilniť  vzájomné  porozumenie,  toleranciu

a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti.

 

Podobné sú aj jeho povinnosti pri menšinovom vysielaní a pod. Jedinou výnimkou je, že rozhlas nemusí poskytovať vysielanie pre nepočujúcich. Inak si stačí pozrieť odsek o úlohách STV.

 

Orgány Slovenského rozhlasu sú:

a) Rozhlasová rada,

b) Dozorná komisia Slovenského rozhlasu,

c) generálny riaditeľ

 

Procedúry volenia a odvolávania jednotlivých orgánov a ich povinností sú prakticky totožné s tými o STV. Rovnaká je aj schéma financovania.

 

Reklama v Sro:

Rozsah reklamy nesmie prekročiť 3 percentá denného vysielacieho času. Na základe licencie vysielajú všetci ostatní vysielatelia.

Licenciu podľa zákona o vysielaní a retransmisií udeľuje Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Reklama vysielateľov s licenciou.

Nesmie presiahnuť 15 percent denného vysielacieho času. Môže byť navýšená až na 20 percent prostredníctvom tele nákupu.

Vysielací čas na reklamu a tele nákup nesmie presiahnuť 20 percent z jednej hodiny. Vysielatelia na základe licencie majú jediný zdroj príjmov – reklamu a veci s ňou súvisiace (teda aj sponzoring, PR, atď.).

 

Na dodržiavanie zákonov oboma typmi elektronických médií dohliada štátny orgán – Rada pre vysielanie  a retransmisiu. Rada okrem dohľadu nad dodržiavaním zákonov vykonáva dohľad nad  dodržiavaním Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízií  a zastupuje SR v Stálom výbore pre cezhraničnú televíziu Rady Európy.

Rada má 9 členov, ktorých volí NRSR. Rada sankcionuje porušenie zákona vo vysielaní. Najčastejšou sankciou je povinnosť odvysielať oznámenie o porušení zákona. Udeľujú sa však aj finančné pokuty a najťažšou sankciou môže byť odňatie licencie.

Z medzinárodných noriem stojí za zmienku Európsky dohovor o cezhraničnej televízií.

 

Desivý, no aktuálny scenár.

13.01.2014

Desivý, no aktuálny scenár. Text, ktorý píšem, mal byť o školskej akcii. Mal byť. Podľa mňa aj je, pretože nie je iná, dôležitejšia akcia v škole, ako skúška. Zápočet, písomka, test, viac »

Deti a závislosť na televízii

27.05.2013

Závislosť je možné definovať ako neschopnosť, fyzickú či psychickú, zniesť nedostatok média, ktorého prijímanie pociťujeme ako nevyhnutnosť. Závislosť dokáže zmeniť život, zničiť viac »

Vplyv televízie na deti

27.05.2013

Televízia má svoje miesto vo voľnom čase dieťaťa, respektíve v čase po príchode zo školy. Televízne vysielanie môže vhodne doplniť voľný čas dieťaťa – či už vo forme zábavnej viac »

janov, most

Projektant mosta v Janove varoval už v roku 1979 pred hrozbou korózie

20.08.2018 07:52

Projektant už pred štyrmi desaťročiami upozornil, že stavba si bude vyžadovať údržbu, aby sa odstránila korózia vzhľadom na účinky morského vzduchu a znečistenia.

opatrovateľka, dôchodca, nemocnica, domov, dôchodcov

V Poľsku je obrovský nedostatok opatrovateľov starých ľudí, varujú experti

20.08.2018 07:41

Tento problém sa bude v nasledujúcich rokoch výrazne zhoršovať vzhľadom na rýchle starnutie populácie.

turecko, ankara, ambasáda usa

Pri ambasáde USA v Ankare sa strieľalo, nikto nebol zranený

20.08.2018 07:29

Incident sa stal v čase napätých turecko-amerických vzťahov. Medzi oboma krajinami vypukla obchodná vojna.

Mince, euro, peniaze, ekonomika

Grécko končí so záchranným programom, peniaze musí získať na trhoch

20.08.2018 07:17

Grécko sa v pondelok po ôsmich rokoch púšťa záchranného lana, ktoré mu podali predovšetkým krajiny platiace eurom.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 5
Celková čítanosť: 10349x
Priemerná čítanosť článkov: 2070x

Autor blogu

Kategórie